February 12, 2018

स्थानीय न्यायिक समिति

राजेन्द्रकुमार भण्डारी नेपालको संविधानले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाँउपालिका/ नगरपालिकालाई प्रदान गरेको छ । धारा २१४ गाउँपालिका /नगरपालिकालाई व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची ८/९ बमोजिम प्रदान गरिएको छ […]
February 9, 2018

Decentralized Access to Justice in Federal Nepal

Shambhu Bahadur Khadka The “Constitution of Nepal 2015” has institutionalized Democratic-Republic Federalism in Nepal by unifying the country in seven states. One of the primary visions […]